Urząd Gminy Ornontowice

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Ornontowice - Sekretarz Gminy

Symbol wydziału: WS
Nazwa: Sekretarz Gminy
Telefon: 32 33 06 217 Faks: 32 33 06 214
E-Mail: ug@ornontowice.pl
WWW: http://www.ornontowice.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 A
Godziny urzędowania: pn., wt., czw. 07.00-15.00, śr. 07.00-17.00, pt. 7.00-13.00
WWW: http://www.ornontowice.pl
Skrytka ePUAP: /gwornontowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 09' 26.27"N, 18° 46' 33.05"E  


Personel wydziału
Joanna Jeleń Sekretarz Gminy Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0000 Organizacja pracy rady gminy
0001 Planowanie i sprawozdawczość z prac rady gminy
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady gminy
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0010 Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0011 Planowanie i sprawozdawczość z prac komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0013 Projekty uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0015 Realizacja uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0040 Wygaśnięcie mandatu radnego
0041 Kluby radnych gminy
0042 Sprawy osobowe radnych gminy
0043 Oświadczenia majątkowe radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0044 Inne oświadczenia radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0045 Podnoszenie kompetencji radnych gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0051 Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0052 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0053 Kolegium wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0054 Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0055 Narady wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z sołtysami
0056 Spotkania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mieszkańcami
0057 Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0058 Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
010 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działań w zakresie podziału terytorialnego, organizacji, ustalania herbów, flag, emblematów, insygniów lub innych symboli
0110 Tworzenie, łączenie i znoszenie jednostek podziału terytorialnego oraz zmiany ich granic
0111 Tworzenie, łączenie i znoszenie sołectw, dzielnic itp. oraz zmiany ich granic
0112 Nadawanie statusu miasta
0113 Ustalanie i zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych
0120 Statut gminy i jego zmiany, statuty jednostek pomocniczych oraz inne sprawy z zakresu ich organizacji
0121 Organizacja (w tym tworzenie, likwidacja) urzędów obsługujących organy gminy
0122 Organizacja jednostek organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością
0141 Polityka jakości i księga jakości oraz ich zmiany
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
0143 Karty usług i karty informacyjne w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany
0144 Audyty jakości zewnętrzne
0145 Audyty jakości wewnętrzne
0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością
0147 Prowadzenie i koordynacja działań w systemie zarządzania jakością
015 Usprawnianie organizacji urzędów, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania
020 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące udziału gminy w tworzeniu i działalności innych jednostek oraz nadzoru właścicielskiego gminy
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
022 Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0340 Programowanie, określanie strategii i planów w zakresie współdziałania z partnerami zagranicznymi
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0342 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
0343 Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
040 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
050 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne w zakresie reprezentacji i promowania gminy
051 Honorowe obywatelstwo gminy
052 Nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę
060 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące strategii, programów, planowania, sprawozdawczości i analiz z działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
061 Strategie
062 Pogramy
0630 Planowanie na poziomie całej gminy
0631 Planowanie na poziomie każdego urzędu lub jednostki organizacyjnej
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
070 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące legislacji i obsługi prawnej
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
0720 Własne działania legislacyjne w zakresie aktów prawnych powszechnie obowiązujących dotyczących samorządu terytorialnego
0721 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego
0722 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
0723 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne innych projektów aktów prawa
0724 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego
074 Opinie prawne na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
110 Posiedzenia kierownictwa urzędu
111 Komisje, zespoły, grupy robocze w urzędzie
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
113 Narady (zebrania) pracowników
120 Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów
121 Zbiory aktów normatywnych obcych
130 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu informatyzacji
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
132 Licencje na oprogramowanie i systemy teleinformatyczne
1330 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania
1331 Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych
1332 Ewidencja stosowanych systemów i programów
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
135 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
140 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony i udostępniania informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej
142 Ochrona danych osobowych
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1611 Opracowywanie lub wdrażanie wzorów formularzy oraz ich wykazy
1612 Ewidencja druków ścisłego zarachowania
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1614 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1631 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1635 Skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym
1636 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym
1637 Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania z dokumentacją oraz ustalanie terminów przejęcia dokumentacji
170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1713 Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
1714 Książka kontroli
1720 Bieżące akta audytu
1721 Stałe akta audytu
173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2141 Wolontariat
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
221 Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2400 Ustalanie ścieżek rozwoju zawodowego dla osób zatrudnionych
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2412 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi
2413 Akcje socjalne i imprezy kulturalne poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
2414 Wspieranie osób zatrudnionych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ulg na przejazdy
2422 Legitymacje ubezpieczeniowe
2425 Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp.
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
2635 Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3025 Propozycje organów jednostek pomocniczych gminy dotyczące rozdysponowania środków budżetowych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
400 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury
401 Programy rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
402 Rejestracja instytucji kultury i monitorowanie ich działalności
403 Mecenat nad działalnością kulturalną
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
421 Programy rozwoju kultury fizycznej oraz sprawozdawczość w tym zakresie
4221 Uczniowskie kluby sportowe
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
424 Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
425 Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
430 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu turystyki i wypoczynku
431 Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie
432 Organizacja informacji turystycznej
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
440 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu systemu oświaty
441 Programy oświatowe oraz sprawozdawczość w tym zakresie
4420 Ustalanie sieci przedszkoli publicznych
4421 Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów
4422 Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
4423 Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
4424 Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
4430 Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
4431 Wspieranie szkół niepublicznych
444 System informacji oświatowej
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
4451 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu
4452 Nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
4454 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i klasy integracyjne
4455 Olimpiady i konkursy edukacyjne
4460 Programy pomocy materialnej dla uczniów
4461 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom
4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom
4463 Pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnym
4464 Dowóz uczniów do szkół
4470 Awans zawodowy nauczycieli
4471 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4472 Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli
4480 Realizacja i wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli
4481 Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
5011 Spisy wyborców
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
5040 Gminne biura spisowe
5041 Rachmistrze spisowi
5042 Nadzorowanie prac spisowych
5043 Popularyzacja spisów powszechnych
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne
5312 Mniejszości narodowe
5313 Repatrianci
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.
5320 Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
5321 Poświadczanie własnoręczności podpisu
5322 Poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
5340 Obywatelstwo
5341 Ewidencja ludności
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5343 Sprawy meldunkowe
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
5571 Działalność komisji kwalifikacyjnej
7360 Powoływanie składu Powiatowej Rady Zatrudnienia
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
8111 Udział w programach i projektach zewnętrznych
8410 Programy działania na rzecz osób niepełnosprawnych
8411 Realizacja i monitorowanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij