Urząd Gminy Ornontowice

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Ornontowice - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami

Symbol wydziału: ZWWŚPiGG
Nazwa: Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
Telefon: 32 33 06 260 Faks: 32 33 06 214
E-Mail: ug@ornontowice.pl
WWW: http://www.ornontowice.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 A
Godziny urzędowania: pn., wt., czw. 07.00-15.00, śr. 07.00-17.00, pt. 7.00-13.00
WWW: http://www.ornontowice.pl
Skrytka ePUAP: /gwornontowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 09' 26.27"N, 18° 46' 33.05"E  


Personel wydziału
Justyna Sittek-Goj Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Konarska Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Więcej ... [Więcej ...]
Monika Ciepły Inspektor ds. Ochrony Środowiska Więcej ... [Więcej ...]
Klaudia Hudziec Inspektor ds. Gospodarki Gruntami Więcej ... [Więcej ...]
Renata Iżewska Inspektor ds. Działalności Gospodarczej Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Mendera-Fasuga Inspektor ds. Ochrony Środowiska Więcej ... [Więcej ...]
Aleksandra Szołtysek Inspektor ds. Gospodarki Gruntami Więcej ... [Więcej ...]
test2020 Inspektor ds. Działalności Gospodarczej Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
060 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące strategii, programów, planowania, sprawozdawczości i analiz z działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
061 Strategie
062 Pogramy
0630 Planowanie na poziomie całej gminy
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
0721 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego
0722 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
0724 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3134 Opłata adiacencka
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
606 Wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
6120 Ustanawianie form ochrony przyrody
6121 Utrzymywanie form ochrony przyrody
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6125 Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
6130 Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6151 Plany łowieckie
6181 Ochrona roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami
6225 Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6343 Spółki wodne
6523 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6524 Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6723 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6810 Ewidencja nieruchomości
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6824 Zniesienie współwłasności nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6831 Podział nieruchomości
6832 Scalanie nieruchomości
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
710 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarowania budynkami, mieszkaniami i lokalami
7124 Ustalanie i poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali
7125 Wykup mieszkań i lokali przez najemców
7126 Teczki zbiorcze na dokumentację budynków, lokali i mieszkań
7151 Umowy na wynajem lokali użytkowych
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7331 Poświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z innych urzędów
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij