Urząd Gminy Ornontowice

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Ornontowice - Referat Promocji i Informacji

Symbol wydziału: WRPiI
Nazwa: Referat Promocji i Informacji
Telefon: 32 3306200, 32 2355320 Faks: 32 3306214
E-Mail: ug@ornontowice.pl
WWW: http://www.ornontowice.pl
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 A
Godziny urzędowania: pn, wt, czw 07.00-15.00, śr 07.00-17.00, pt 7.00-13.00
WWW: http://www.ornontowice.pl
Skrytka ePUAP: /gwornontowice/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 09' 26.27"N, 18° 46' 33.05"E  


Personel wydziału
Iwona Skrzypczyk Kierownik Referatu Promocji i Informacji Więcej ... [Więcej ...]
Marek Malczyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
010 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działań w zakresie podziału terytorialnego, organizacji, ustalania herbów, flag, emblematów, insygniów lub innych symboli
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0340 Programowanie, określanie strategii i planów w zakresie współdziałania z partnerami zagranicznymi
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0342 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
0343 Przyjmowanie przedstawicieli i gości z zagranicy
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
040 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
050 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne w zakresie reprezentacji i promowania gminy
051 Honorowe obywatelstwo gminy
052 Nadawanie odznaczeń, medali lub innych tytułów przez gminę
0530 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne
0531 Konferencje prasowe i wywiady
0532 Monitoring środków publicznego przekazu
0540 Strategie, programy i plany promocji gminy
0541 Własne akcje promocyjne i reklamowe gminy
0542 Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych
0543 Materiały promocyjne gminy i jej jednostek
0544 Materiały do serwisu internetowego
055 Własne wydawnictwa oraz udział w obcych wydawnictwach
056 Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
057 Materiały fotograficzne lub audiowizualne z wydarzeń, akcji i imprez
060 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące strategii, programów, planowania, sprawozdawczości i analiz z działalności gminy oraz jej jednostek organizacyjnych
061 Strategie
062 Pogramy
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
070 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące legislacji i obsługi prawnej
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
0720 Własne działania legislacyjne w zakresie aktów prawnych powszechnie obowiązujących dotyczących samorządu terytorialnego
0721 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego
0722 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów aktów prawa miejscowego
0723 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne innych projektów aktów prawa
0724 Opiniowanie przez gminę i jej jednostki organizacyjne projektów dokumentów nie mających charakteru aktu prawnego
073 Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami administracji publicznej
074 Opinie prawne na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
0751 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi
076 Obsługa prawna w zakresie windykacji lub egzekucji należności
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
10 Udział w posiedzeniach organów kolegialnych gminy
110 Posiedzenia kierownictwa urzędu
111 Komisje, zespoły, grupy robocze w urzędzie
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
113 Narady (zebrania) pracowników
140 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony i udostępniania informacji ustawowo chronionych oraz informacji publicznej
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
144 Obsługa merytoryczna systemów powiadamiania mieszkańców gminy
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3030 Układ wykonawczy budżetu gminy
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3040 Finansowanie działalności urzędów i jednostek organizacyjnych gminy
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
4041 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów jednorazowych
430 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu turystyki i wypoczynku
431 Programy rozwoju turystyki i wypoczynku oraz sprawozdawczość w tym zakresie
432 Organizacja informacji turystycznej
433 Wyznaczanie szlaków turystycznych i tras rowerowych
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij